Samenwerking met andere organisaties


Als beginnende organisatie realiseert Hart voor Dukenburgers zich ter dege dat  samenwerking met andere organisaties noodzakelijk is om iets te kunnen betekenen voor de mensen in Dukenburg.

Ontmoetingskerk

Hart voor Dukenburgers is voortgekomen uit de Ontmoetingskerk. De basis voor haar activiteiten ligt in het kerkelijke diaconale werk. Dit werk willen we voortzetten en uitbouwen met bestaande kerkelijke en nieuwe vrijwilligers voor iedereen in Dukenburg.
Hart voor Dukenburgers stemt haar activiteiten af met de Ontmoetingskerk. Ze overlegt daartoe geregeld met de pastores inzake afstemming en samenwerking. Zo mogelijk en wenselijk maakt ze gebruik van ruimtes in de Ontmoetingskerk. Tweemaal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats met de besturen van de Ontmoetingskerk.

Huis van Compassie

Het Kappers- en Repair café is oorspronkelijk een initiatief van het Nijmeegse Huis van Compassie, een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.
Het Huis van Compassie organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, zoals maaltijden en ontmoetingen, de voedselbank. Maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.
Nadere informatie over het Huis van Compassie: www.huisvancompassienijmegen.nl